Leśne Ścieżki
Szukaj
Pod Wiatą
Serwis przeglądają:
Goście : 1
Użytkownicy : 0
W sumie: 1
Lista [Okno]
...***
Stanica Harcerska Tuczno-Regulamin 2013
Strona główna Zaloguj się Kontakt

Regulamin 2013

Regulamin w sezonie 2011
 1. Każdy kto przebywa na terenie pola namiotowego zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Najemcą pola namiotowego jest Hufiec ZHP Łódź-Polesie w Łodzi, a zarządcą w imieniu najemcy jest Łukasz Gąsiorowski.
 3. Osoby rażąco naruszające wskazania niniejszego regulaminu oraz osoby nietrzeźwe, kierownik ma prawo usunąć z pola namiotowego bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.
 4. Miejsce rozłożenia biwaku każdorazowo wskazuje kierownik pola namiotowego lub osoba przez niego wyznaczona.
 5. Za rzeczy zagubione, skradzione lub uszkodzone na terenie pola namiotowego kierownictwo nie odpowiada.
 6. Odpoczywając dbamy o spokój własny i innych.
 7. Opłaty za korzystanie z pola namiotowego i zniżki reguluje cennik.
 8. Doba pobytowa na terenie pola namiotowego trwa do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 9. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa i czystości oraz posiadania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie.
 10. Za zwierzę przebywające na terenie pola namiotowego odpowiada jego właściciel.
 11. Pole namiotowe jest miejscem odpoczynku. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00 od niedzieli do czwartku, a w piątek i sobotę od godz. 24:00 do 8:00.
 12. Mieszkańcy pola namiotowego zobowiązani są w szczególności do:
  • utrzymywania wokół miejsca biwakowania czystości i porządku;
  • ograniczenia poruszania się pojazdami mechanicznymi po terenie Ośrodka do niezbędnego minimum, a w przypadku takiej konieczności, przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz zaleceń określonych znakami Ośrodka;
  • korzystania z urządzeń Ośrodka w sposób nie powodujący uszkodzeń ani pogorszenia ich stanu technicznego;
  • poszanowania drugiego człowieka;
  • racjonalnego korzystania z wody w trakcie mycia i kąpieli.
 13. Kategorycznie zabrania się:
  • palenia ognisk poza wyznaczonymi do tego celu miejscami;
  • okopywania namiotów;
  • ogradzania lub wydzielania terenu biwakowania bez zgody kierownika;
  • wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów w tym broni;
  • używania detergentów w jeziorze oraz w jego pobliżu;
  • kąpania zwierząt na terenie kąpieliska i w jego najbliższym sąsiedztwie.
 14. Ratownik na kąpielisku ma zawsze rację. Grupy harcerskie maja perwszeństwo do korzystania z kąpieliska.
 15. Pole namiotowe w całości znajduje się na terenie leśnym na którym obowiązują zakazy wynikające z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 (w załączeniu wyciąg z ustawy).
 16. Wszystkich wchodzaych na teren Stanicy Harcerskiej, niezależnie w jakim celu, obowiązuje regulamin Stanicy Harcerskiej (w załączniku wyciąg z regulaminu).
 17. Wszystkie inne kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie należy każdorazowo uzgadniać z kierownikiem lub osobą przez niego wyznaczoną.
Załącznik 1. Wyciąg z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 art. 30 Art. 30. 1. W lasach zabrania się:
 1. zanieczyszczania gleby i wód;
 2. zaśmiecania;
 3. rozkopywania gruntu;
 4. niszczenia grzybów oraz grzybni;
 5. niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
 6. niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i technicznych oraz znaków i tablic;
 7. zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych;
 8. rozgarniania i zbierania ściółki;
 9. wypasu zwierząt gospodarskich;
 10. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 11. wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
 12. płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
 13. puszczania psów luzem;
 14. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem przypadków wymagających wszczęcia alarmu.
3. W lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
 1. rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
 2. korzystania z otwartego płomienia;
 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku
Fotogaleria
BT HAL 2004 z013.jpg
BT HAL 2008 z139.jpg
BT HAL 2008 z317.JPG
BT HAL 2004 z073.jpg
BT HAL 2007 z229.jpg
BT HAL 2008 z005.jpg
Powered by XOOPS 2.x.x © 2008 - 2009 HarcNetPL Team ©.     Aktualny PageRank strony tuczno.harc.net.pl dostarcza: Google-Pagerank.pl - Pozycjonowanie + SEO